Database research Chapter 8 No. 1  ISSN 1598-9798 pp.89-108

Yong-Xu Piao, Woo-Seok Ryu, Wen-Yan Yu, Joon-Ho Kwon, Bong-Hee Hong