تبلیغات موبایل متفاوت. توسعه دهندگان یا همان تولیدکنندگان اپلیکیشن همواره به دنبال استفاده حد اکثری و افزایش نصب اپلیکیشن بیشتر اپلیکیشن های خود میباشند زیرا : – نصب ...