https://github.com/BongheeHong/PNUDSChap6


--------------------------------

If you use VC 2015, please choose a proper Window SDK.