logo

English

انصاف

2017.06.23 15:52

RossForehand36145512 Views:438

انصاف

انصاف مجموعه قواعدی است که در کنار اصول حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن به اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص دهد. قواعد فقهی دارای ویژگی هایی می باشند. قاعده انصاف نیز همانند دیگر قواعد فقهی به این ویژگی ها متصف است. قاعده انصاف یک حکم کلی است و اختصاص به باب خاصی از فقه ندارد البته کاربرد آن بیشتر در (متحدپرچ/motahed parch) امر قضاوت به چشم می خوردمتحدپرچ، پرچ، متحد پرچ، میخ پرچ، سوراخ پرچ، راه بدر، تدین، میخ نعل اسبی، پرچ چکشی، پرچ لوله ای، پرچ خاص، پرچ رزوه دار، پرچ دندانه دار، پرچ سفارشی ، پرچ سوراخ دار، پرچ کن لیکن این مساله سبب نمی شود که کلیت این قاعده را زیر سوال ببرد زیرا جزیی بودن یک مطلب به این معنا است که به مورد خاص تعلق داشته باشد که قاعده انصاف اینگونه نیست و (متحدپرچ/motahed parch) در همه مواردی که اقتضای انصاف را داشته باشد جاری می گردد.

تمام قواعد فقهی به خصوص انصاف برگرفته از شرع هستند. مستندات این قاعده شامل آیات، روایات، احادیث و سیره معصومین و بنای عقلا می باشد. در نتیجه قاعده فقهی انصافمتحدپرچ، پرچ، متحد پرچ، میخ پرچ، سوراخ پرچ، راه بدر، تدین، میخ نعل اسبی، پرچ چکشی، پرچ لوله ای، پرچ خاص، پرچ رزوه دار، پرچ دندانه دار، پرچ سفارشی ، پرچ سوراخ دار، پرچ کن این ویژگی قواعد فقهی را نیز دارا می باشد.

تمام قواعد فقهی دارای حکم الزامی هستند و مسلمانان ملزم به رعایت آن ها هستند. این الزام اگر گاه در غالب حکم تکلیفی و گاه در غالب حکم وضعی است.